ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Vanaf je een dienst (workshop of event) bestelt (en dus koopt) of reserveert verklaar je deze algemene voorwaarden van Listen To Your Art vzw te accepteren en hiernaar te handelen. 


De algemene voorwaarden / verkoopvoorwaarden

bij elke bestelling dient ude verkoopvoorwaarden te accepteren voordat je een bestelling kan plaatsen. Dat wil zeggen dat u de inhoud op deze pagina nauwkeurig heeft gelezen en goedgekeurd.


Listen To Your Art vzw

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: BE0804.145.044. E: webshop@listentoyourart.be, A: Leopold Gilislaan 13, 2100 Deurne, en de diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Listen To Your Art vzw.


Overeenkomst:
de overeenkomst die ontstaat tussen Listen To Your Art vzw en de klant door het bestellen en dus kopen (of reserveren) van diensten zoals een workshop en/of event. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als de specifieke voorwaarden die kunnen gelden bij een annulering.


Bestellingen: het bestellen en dus kopen van één van onze diensten
Diensten: alle artistieke, creatieve en kunstzinnige diensten die we aanbieden in de vorm van een workshop of event.
Workshop: een cursus of cursussen van meerdere uren gegeven bij Listen To Your Art te Middelheimlaan 63 2020 Antwerpen. De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.
Event: een evenement of gebeurtenis die plaatsvindt bij Listen To Your Art te Middelheimlaan 63 2020 Antwerpen. De duur van het event is afhankelijk van het type event. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.
Annuleren: Je kan enkel een bestelling annuleren binnen 3 kalenderdagen conform Artikel 3. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.
Schorsing: Na 3 dagen kan de bestelling enkel geschorst worden conform Artikel 3. Schorsingen worden niet geaccepteerd via telefoon.
Producten: alle materialen die nodig zijn om een workshop of event te voltooien (zoals penselen, verf, canvassen, prints, etc. 

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN


a. Dienst afgelasten
Listen To Your Art vzw behoudt zich het recht om een dienst te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt de waarde van de bestelling in euro’s teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een dienst kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.


b. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  Listen To Your Art vzw behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de diensten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling gebeurt door middel van Bancontact, kredietkaart of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling. Listen To Your Art vzw  is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.


c. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Listen To Your Art vzw op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de dienst.

In geval van schadeaanspraken naar Listen To Your Art vzw dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Listen To Your Art vzw de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.


d. Overmacht
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Listen To Your Art vzw het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.


e. Persoonsgegevens
Vanaf je een dienst (workshop of event) bestelt of reserveert, worden de door uzelf ingegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken met als doel: enkel voor intern gebruik en om de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. Zowel via e-mail (de nieuwsbrief) als via de WhatsApp-groep van Listen To Your Art vzw LET WEL: Vooraleer we uw telefoonnummer gebruiken in de WhatsApp-groep vragen we expliciet en persoonlijk uw toestemming.


f. Privacy
Listen To Your Art vzw heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. Listen To Your Art vzw verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.  De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Listen To Your Art vzw.


g. Klachten
Klachten met betrekking tot een dienst, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de dienst aan Listen To Your Art vzw ter kennis worden gebracht (via e-mail webshop@listentoyourart.be of per aangetekend schrijven naar Leopold Gilislaan 13, 2100 Deurne). In geval van geschillen tussen Listen To Your Art vzw en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.


h. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele specifieke voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.


i. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.


j. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.


ARTIKEL 3: SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIENST BESTELLEN OF ANNULEREN


a. Je kunt een dienst bestellen bij Listen To Your Art vzw op de volgende manieren:


  • Op de website door het bestellen via de webwinkel
  • Via de emails: nenashaw33@gmail.com en/of nena@whosafraid.be
  • Via het telefoonnummer 03 326 81 46  (zie voorwaarden Artikel 3.g.)


Wanneer de klant een dienst bestelt, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail. De bestelling is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Listen To Your Art vzw en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Listen To Your Art vzw hiervoor als een vermoeden van bewijs.


b. Indien je bestelt via de website of email heb je het recht om binnen 3 kalenderdagen na de dag van de bestelling zonder opgave van redenen af te zien van je bestelling. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in Artikel 3c. Deze bedenktijd geldt niet voor een bestelling via telefoon.


c. Je kunt je bestelling annuleren binnen de 3 kalenderdagen op verschillende manieren. Dit kan je doen via de contactpagina op de website, per e-mail en per brief naar Listen To Your Art vzw en moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.


d. Bij annulering na 3 kalenderdagen bedenktijd gebeurt geen terugbetaling. Heb je een medische redenen waardoor het onmogelijk is om de bestelde dienst te voltooien, zie Artikel 4. Bij overlijden of ernstige ziekte zie Artikel 5.


e. Indien de klant een dienst heeft bestelt, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail webshop@listentoyourart.be. Dit is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Listen To Your Art vzw. Als de klant niet aanwezig kan zijn, gebeurt geen terugbetaling. De klant kan echter wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.


e. Indien de klant niet aanwezig is op de dienst zonder verwittiging, gebeurt geen terugbetaling.


f. Indien je een dienst bij Listen To Your Art vzw bestelt en deze wil annuleren volgens Artikel 3.c., kunnen wij een eenmalige administratieve bijdrage van 5 euro in rekening brengen.


g. Indien je niet bestelt via de website dan kunnen wij, afhankelijk van de dienst, een voorschot vragen van bv. 50%. Zolang dit voorschot niet is voldaan, geldt er geen overeenkomst. Indien het voorschot wel is voldaan start de overeenkomst op de datum van de storting op de bankrekening van Listen To Your Art vzw , alsook 3 kalenderdagen bedenktijd. Als je na de 3 kalenderdagen annuleert is het voorschot niet terugbetaalbaar. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.

 

ARTIKEL 4: SPECIFIEKE VOORWAARDEN SCHORSING WEGENS MEDISCHE REDENEN


a. We hopen natuurlijk dat je in goede gezondheid blijft, maar sommige dingen kan je niet voorzien. Daarom mag je bij alle bestellingen van diensten gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je bestelling om medische redenen waardoor het onmogelijk is om de dienst te voltooien, en op de hierna gedefinieerde voorwaarden:


  • de bestelling kan enkel worden geschorst na ontvangst door Listen To Your Art vzw van een geldig medisch attest (via e-mail webshop@listentoyourart.be of per aangetekend schrijven naar Leopold Gilislaan 13 2100 Deurne) dat aangeeft dat je tijdelijk geen van onze diensten kan volgen;
  • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Listen To Your Art vzw en niet met terugwerkende kracht;
  • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
  • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
  • we kijken samen met jou naar een nieuwe datum om de dienst te voltooien;
  • indien we niet onmiddellijk een datum vinden, krijg je een tegoedbon overeenkomstig de waarde van de bestelling;
  • voor de verwerking van de schorsing voldoe je aan een eenmalige administratieve bijdrage van 5 euro.


b. Alle andere dan in artikel 4.a genoemde wijzen van schorsing door jou, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen is of zijn de bestelling(en) niet terugbetaalbaar.

 

ARTIKEL 5: SPECIFIEKE VOORWAARDEN ANNULEREN WEGENS OVERLIJDEN OF ERNSTIGE ZIEKTE


a. Bij het overlijden van een direct familielid binnen de 28 dagen van een bestelde dienst kan je een restitutieaanvraag indienen. Alsook kan je een restitutieaanvraag indienen bij een ernstige ziekte.


b. Indien je een recent overlijdensakte van een direct familielid voorlegt, zal Listen To Your Art vzw het volledig bedrag terugstorten per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van de overlijdensakte (via e-mail webshop@listentoyourart.be) waarbij je het volgende moet vermelden: de datum van het overlijden, de relatie tot de overledene en de volgende gegevens: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting.


c. Indien je een medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat je niet meer aan een bestelde dienst kan deelnemen voor een periode van minstens 3 maanden na de datum van het attest, zal Listen To Your Art vzw  het volledig bedrag terugstorten per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail webshop@listentoyourart.be) en de volgende gegevens: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting.


d. Alle andere dan in artikel 5.b., 5.c., genoemde wijzen van annulering door jou, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen is of zijn de bestelling(en) niet terugbetaalbaar.


Privacy Beleid


Waarom de privacy van onze klanten voor Listen To Your Art vzw belangrijk is
Het recht van de klant op privacy is van groot belang voor Listen To Your Art vzw. Wanneer een klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan Listen To Your Art vzw , stelt de klant vertrouwen in het vermogen van Listen To Your Art vzw om verantwoordelijk om te gaan met de privacy van de klant.


Verzamelen van persoonsgegevens
Listen To Your Art vzw verzamelt persoonsgegevens via de website www.listentoyourart.be Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik; de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. Zowel via e-mail (o.a. de nieuwsbrief) als via de WhatsApp-groep.


Persoonsgegevens via inschrijving nieuwsbrief
Indien u op de hoogte wenst te blijven van de laatste nieuwtjes van Listen To Your Art vzw hebt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan u zelf doen via deze LINK of het gebeurt automatisch bij aankoop of reservering van een dienst (workshop of event, zie Artikel 2.e. Bij het inschrijven op de nieuwsbrief vragen wij uw naam, voornaam en e-mailadres. Onze partner voor het verzamelen en beheren van onze nieuwsbrieven is MailChimp. MailChimp verbindt zicht ertoe om conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van MailChimp.


Persoonsgegevens via inschrijving workshop of event

Indien u wenst deel te nemen aan een workshop of event, moet u zich inschrijven op de workshop of event en de bijhorende betaling hiervoor uitvoeren. Tijdens de afrekening van de betaling vragen wij u om volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Met als belangrijkste doel om u te contacteren indien dit nodig is, bv. wegens afgelasting van het event of workshop. Maar ook om uw e-mailadres te gebruiken voor de nieuwsbrief van Listen To Your Art vzw en om – na uitdrukkelijke toesteming van de klant, we vragen het u expliciet en persoonlijk – uw telefoonnummer toe te voegen in de WhatsApp-groep van Listen To Your Art vzw dit met als doel om u de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. U kan zich te allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief, en u kan te allen tijde de WhatsApp-groep verlaten.

Deze persoonsgegevens worden bewaard in een webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij one.com, in de EU. one.com verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken.


Cookies op onze website
Op de website www.listentoyourart.be verzamelen wij enkele gegevens via cookies. We gebruiken deze cookies om de website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.


Analyse van onze website
Via Facebook Pixel analyseren wij de website www.listentoyourart.be. Deze cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van de website. Facebook verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken.


Het delen van uw persoonsgegevens
Zoals eerder aangegeven gebruikt Listen To Your Art vzw uw persoonsgegevens enkel intern. Listen To Your Art vzw verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.


Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar. Listen To Your Art is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden. — Uw persoonsgegevens die u zelf ingeeft bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden bewaard op de databases van MailChimp. MailChimp verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. — Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op website www.listentoyourart.be worden bewaard in een webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij one.com, in de EU. one.com verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. — Nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw telefoonnummer te gebruiken voor de WhatsApp-groep van Listen To Your Art vzw, zal uw nummer worden bewaard in de database van WhatsApp. WhatsApp verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken.


Beveiligen van uw persoonsgegevens
Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.


Procedure datalek
Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt Listen To Your Art vzw onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.


• Politie
• Gegevensbeschermingsautoriteit
• De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
• De gedupeerden


Listen To Your Art vzw zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits Listen To Your Art vzw slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt (naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer), is het melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.


Recht op rectificatie
Listen To Your Art vzw garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Listen To Your Art vzw.


Uw rechten over uw persoonsgegevens
De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Listen To Your Art vzw. U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Op eenvoudige aanvraag kan u via email of brief (E: webshop@listentoyourart.be, A: Leopold Gilislaan 13 2100 Deurne) inzicht krijgen in uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens door Listen To Your Art vzw, dan kan u dat doen via het telefoonnummer 0495 64 61 96.